Son Dakika

DANIŞTAY KARARLARI

Danıştay 4. Daire Başkanlığı 2012/8129 E. , 2016/575 K.

  •  


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
DÖRDÜNCÜ DAİRE
Esas No : 2012/8129
Karar No : 2016/575

Temyiz Eden : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı / İSTANBUL
İstemin_Özeti: Davacı şirket adına, özel esaslara tabi mükellefler listesinde adı olan iki firmadan mal ve hizmet alımında bulunduğundan bahisle sevk edildiği takdir komisyonu tarafından takdir edilen matrahlar üzerinden 2006 dönemine ilişkin olarak yapılan vergi ziyaı cezalı Kurumlar Vergisi ve Kurumlar Geçici Vergisi tarhiyatlarının kaldırılması istemiyle dava açılmıştır. İstanbul 1.Vergi Mahkemesinin 31/05/2012 günlü ve E:2011/2175, K:2012/1233 sayılı kararıyla; takdir komisyonunca davacı şirketin iştigal konusu itibariyle emtia alımının gerçekliği, ölçüsü, elde edilen hasılat ve yapılan giderler karşılaştırılmak suretiyle fatura içeriği emtianın alınıp alınmadığı ve işin yürütülmesi için gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı yönünde bir inceleme yapılmak suretiyle gerçek durum ortaya konulmadan, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu ileri sürülen fatura miktarlarının tamamen maliyet olarak değerlendirilmesinde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Kararın, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın_Özeti: Cevap verilmemiştir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince gereği görüşüldü:
Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, bozulması istenilen kararın dayandığı gerekçeler karşısında, yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak durumda görülmemiştir.
Bu nedenle, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 18/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

17-02-2017