Son Dakika

Türkiye’de Mukim Olup Avusturya’dan Gelir Elde Eden Gerçek ve Tüzel Kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığınca Doldurulması İstenilen Formlara İlişkin Duyuru

Türkiye’de mukim olup, Avusturya’dan gelir elde eden gerçek ve tüzel kişilerden Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’de onaylatılması talep edilen, formlara ilişkin, söz konusu Bakanlıkça web tabanlı vergi iade prosedürünün uygulanmaya başlanması nedeniyle aşağıdaki duyurunun yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın “Mukim” başlıklı 4 üncü maddesi uyarınca Türkiye mukimi addedilen kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerin, söz konusu Anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenleme konusunda Başkanlığımız www.gib.gov.tr intenet sitesinde yayımlanan 20.12.2013 tarih ve 3 nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri gereğince hâlihazırda yalnızca Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilidir.

Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin Avusturya’dan elde ettikleri gelirlerine doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, hâlihazırda kullanılmakta olan ve birer örnekleri ekte yer alan gerçek kişiler için ZS-QU1 ve tüzel kişiler için ZS-QU2 formlarında yer alan “Gelir Elde Eden Kişiye İlişkin Bilgiler”, “Gelir Elde Eden Kişinin Beyanı” ve “Vergiye Tabi Olmayan Avusturya Gelirine İlişkin Bilgi” başlıklı 1, 2 ve 3 üncü bölümlerinin de ilgili kişilerce doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte Avusturya kaynaklı gelir üzerinden bu Ülke mevzuatınca yapılan vergi kesintisinin Anlaşma çerçevesinde iadesi için daha önce talep edilen form (ZS-RD1/ ZS-RE1) yerine ilgili her bir gelir türü için anılan Bakanlığın (https://english.bmf.gv.at/taxation/Relief-from-Austrian.html) link adresinden ayrı ayrı temin edilebilecek formların doldurularak Başkanlığımızca düzenlenecek mukimlik belgesi ile birlikte Avusturya’da vergi iadesi konusunda yetkilendirilmiş vergi idaresine (The Tax Office Bruck Eisenstadt Oberwart, Neusiedler Sraße 46, 7000 Eisenstadt, Austria, tel. +43 50 233 233 (gerçek kişiler için) veya +43 50 233 333 (tüzel kişiler için)) gönderilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca düzenlenecek mukimlik belgesinin yanı sıra, ilgili formların doldurularak Avusturya yetkili makamlarına gönderilmemesi durumunda, ilgili kişiler anılan Anlaşma hükümlerinden yararlanamayacaklardır.

Bu duyurunun yayımlanması ile birlikte daha önce yayımlanmış olan 05.12.2016 tarihli duyurunun geçerliliği kalmamıştır.

Duyurulur.

 

EKLER:

- Gerçek kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU1)

- Tüzel kişilerce doldurulması gereken form (ZS-QU2)

10-05-2019