Son Dakika

Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi Veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiy

GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI 3000 (GDS 3000) TARİHİ FİNANSAL

BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ

DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 45)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM

STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 82

 

Resmi Gazete Sayısı

30632 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

21.12.2018

 

MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimleri Standardı 3000 (GDS 3000) Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri Hakkında Tebliğ (Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 45) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

25-12-2018