Son Dakika

Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 83

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3402 (GDS 3402) HİZMET KURULUŞUNDAKİ

KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 43’ÜN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE

DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 83

 

Resmi Gazete Sayısı

30632 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

21.12.2018

 

MADDE 1 – 17/1/2015 tarihli ve 29239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3402 (GDS 3402) Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 43 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

25-12-2018