Son Dakika

Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No: 32’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 104)

HİSSE BAŞINA KAZANCA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 33) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 32’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 104)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 28/3/2006 tarih ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğ Sıra No:32’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hisse Başına Kazanç”  Standardının;

a) 34 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34. Potansiyel adi hisse senetlerinin adi hisse senetlerine dönüştürülmesinin ardından, 33’üncü paragrafın (a)-(c) bentlerinde belirtilen kalemler bir daha oluşmaz. Bunun yerine, yeni adi hisse senetleri, ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerine düşen kâr veya zarara katılmaya hak kazanır. Bu nedenle, 12’nci paragrafa göre hesaplanan ve ana ortaklığın adi hisse senedi sahiplerine düşen kâr veya zarar, 33’üncü paragrafın (a)-(c) bentlerinde belirtilen kalemler ve bunlara ilişkin vergilere göre düzeltilir.  Potansiyel adi hisse senetlerine ilişkin giderler, işlem maliyetleri ve etkin faiz yöntemine göre muhasebeleştirilen iskontoları içerir (bakınız: TFRS 9).”

b) 74D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 74E paragrafı eklenmiştir.

“74E. TFRS 9 (2017 Sürümü) 34’üncü paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017