Son Dakika

Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 101)

BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 46’DA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 101)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 15/7/2007 tarih ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No:46’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Borçlanma Maliyetleri” Standardının;

a) 6 ncı paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) TFRS 9’da tanımlanan etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri,”

b) 29A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 29B paragrafı eklenmiştir.

“29B. TFRS 9 (2017 Sürümü), 6 ncı paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017