Son Dakika

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 100)

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI

(TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 13’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 100)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No:13’ün ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Kur Değişiminin Etkileri”  Standardının;

a) 3 üncü paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) TFRS 9 Finansal Araçlar’ın kapsamına giren türev işlemler ve bakiyeler hariç olmak üzere, yabancı para işlemlerinin ve bakiyelerin muhasebeleştirilmesinde,”

b) 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4. TFRS 9 birçok yabancı para türevine uygulandığından, söz konusu türev ürünler bu Standardın kapsamı dışındadır. Bununla birlikte; TFRS 9’un kapsamında olmayan yabancı para türevleri (örneğin diğer sözleşmelerde saklı yabancı para türevleri) bu Standardın kapsamındadır. Ayrıca bu Standart, bir işletmenin türev ürünlerine ilişkin tutarları ağırlıkla kullanılan para biriminden sunum para birimine çevirirken de uygulanır.”

c) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Bu Standart, yurtdışı işletmedeki net yatırım riskinden korunma da dâhil olmak üzere, yabancı para cinsinden kalemlere ilişkin korunma muhasebesine uygulanmaz. Korunma muhasebesi için TFRS 9 uygulanır.”

ç) 27 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27. 3(a) ve 5 inci paragraflarda belirtildiği üzere, yabancı para cinsinden kalemlere ilişkin korunma muhasebesinde TFRS 9 uygulanır. Korunma muhasebesinin uygulanması, bazı kur farklarının, bu Standardın gerektirdiğinden farklı bir şekilde muhasebeleştirilmesini gerektirir. Örneğin, TFRS 9 nakit akış değişkenliğinden korunma işleminde, korunma aracı olarak nitelendirilen parasal kalemlere ilişkin kur farklarının, korunmanın etkinliği ölçüsünde başlangıçta diğer kapsamlı gelirde gösterilmesi gerekmektedir.”

d) 52 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“52. İşletme aşağıdaki açıklamaları yapar:

(a) TFRS 9’a göre finansal araçların gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülmesinden kaynaklanan ve kâr veya zarara yansıtılan kur farkları hariç olmak üzere, kâr veya zarara yansıtılan kur farkları tutarı ve”

e) 60C paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“60C. [Silinmiştir]”

f) 60D paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 60E paragrafı eklenmiştir.

“60E. [Silinmiştir]”

g) 60H paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 60I ve 60J paragrafları eklenmiştir.

“60I. [Silinmiştir]

60J. TFRS 9 (2017 Sürümü) 3, 4, 5, 27 ve 52 nci paragrafları değiştirmiş ve 60C, 60E ve 60I paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017