Son Dakika

Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No: 8’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 99)

DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET

YARDIMLARININ AÇIKLANMASI (TMS 20) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 8’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 99)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 1/1/2005 tarih ve 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ Sıra No:8’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 20) Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması”  Standardının;

a) 10A paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10A. Devletten piyasa faiz oranının altındaki bir oranla alınan kredinin faydası, devlet teşviki olarak kabul edilir. Bu kredi, TFRS 9 Finansal Araçlar’a göre finansal tablolara alınır ve ölçülür. Piyasa faiz oranının altındaki orandan elde edilen fayda, kredinin TFRS 9’a uygun olarak belirlenen ilk defter değeri ile elde edilen tutar arasındaki fark olarak ölçülür. Söz konusu fayda, bu Standarda göre muhasebeleştirilir. Krediden sağlanan fayda ile karşılanması planlanan maliyetlerin belirlenmesinde, yerine getirilen veya yerine getirilmesi gereken şartlar ve mükellefiyetler göz önünde bulundurulur.”

b) 43 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 44 üncü paragraf eklenmiştir.

“44. [Silinmiştir]”

c) 46 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 47 ve 48 inci paragraflar eklenmiştir.

“47. [Silinmiştir]

48. TFRS 9 (2017 Sürümü) 10A paragrafını değiştirmiş, 44 ve 47 nci paragrafları silmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017