Son Dakika

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No: 6’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 97)

BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARA İLİŞKİN TÜRKİYE

MUHASEBE STANDARDI (TMS 10) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 6’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 97)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğ Sıra No:6’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” Standardının;

a) 9 uncu paragrafının (b) bendinin (i) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(i) Raporlama dönemi sonrasında müşterinin iflas etmesi, genellikle müşterinin raporlama dönemi sonunda kredi değer düşüklüğüne uğradığını gösterir,”

b) 23A paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 23B paragrafı eklenmiştir.

“23B. TFRS 9 (2017 Sürümü), 9’uncu paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017