Son Dakika

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 94)

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 66’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 94)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 13/8/2008 tarih ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No:66’nın ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının;

a) 7 nci paragrafındaki “Diğer kapsamlı gelir (özkaynaklara yansıtılan kâr veya zararlar)” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diğer kapsamlı gelir: Diğer TFRS’lere göre kâr veya zarara yansıtılmayan veya yansıtılmasına izin verilmeyen gelir ve gider kalemlerinden (yeniden sınıflandırma düzeltmeleri dâhil) oluşur.

Diğer kapsamlı gelirin unsurları aşağıdakileri içerir:

(a) Yeniden değerleme artışlarındaki değişimler (bakınız: TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar),

(b) Tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçümleri (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar),

(c) Yurt dışındaki işletmenin finansal tablolarının çevriminden kaynaklanan kazanç ve kayıplar (bakınız: TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri),

(d) TFRS 9 Finansal Araçlar’ın 5.7.5’inci paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak tanımlanan özkaynak araçlarına yapılan yatırımlardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(da) TFRS 9’un 4.1.2A paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen finansal varlıklardan kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(e) Nakit akış riskinden korunma işleminde korunma aracına ilişkin kazanç ve kaybın etkin olan kısmı ile TFRS 9’un 5.7.5 paragrafı uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen özkaynak aracı yatırımlarına yönelik korunma sağlayan korunma aracına ilişkin kazanç ve kayıplar (bakınız: TFRS 9 Bölüm 6),

 (f) Gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan belirli yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişimlerinin, kredi riskinde meydana gelen değişimlerle ilişkilendirilebilen kısmı (bakınız: TFRS 9’un 5.7.7 paragrafı),

(g) Bir opsiyon sözleşmesinin gerçek değeri ile zaman değerinin ayrıştırılması ve opsiyonun sadece gerçek değerindeki değişimlerin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, opsiyon sözleşmesinin zaman değerinde meydana gelen değişimler (bakınız: TFRS 9 Bölüm 6),

(h) Bir forward sözleşmesinin forward bileşeni ile spot bileşeninin ayrıştırılarak yalnızca spot bileşenindeki değer değişiminin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, forward sözleşmesindeki forward bileşeninin değerindeki değişimler ile finansal aracın döviz bazlı farkının finansal araçtan ayrıştırılması ve bunun korunma aracı olarak tanımlanan finansal araca ilişkin yapılan tanımlamanın dışında tutulması durumunda, döviz bazlı farkın değerindeki değişimler (bakınız: TFRS 9 Bölüm 6).”

b) 68 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“68. İşletmenin faaliyet döngüsü, işleme tabi tutulmak üzere varlıkların ediniminden, nakit veya nakit benzerlerine dönüşmesine kadar geçen süredir. İşletmenin normal faaliyet döngüsünün açıkça belirlenememesi durumunda, bu döngünün on iki ay olduğu varsayılır. Dönen varlıklar raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde nakde dönüşmesi beklenmese dahi, normal faaliyet döngüsünün bir parçası olarak satılan, tüketilen ve nakde çevrilen varlıkları (örneğin, stoklar ve ticari alacaklar gibi) içerir. Dönen varlıklar ayrıca, esas itibarıyla ticari amaçla elde tutulan varlıkları (örneğin; TFRS 9’da yer alan ticari amaçla elde tutulan tanımını karşılayan bazı finansal varlıklar) ve uzun vadeli finansal varlıkların kısa vadeli kısımlarını içerir.”

c) 71 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“71. Diğer kısa vadeli yükümlülükler normal faaliyet döngüsü içinde yer almayan ancak vadeleri raporlama döneminden itibaren on iki ay içinde dolacak olan veya öncelikle ticari amaçla elde tutulan yükümlülüklerdir. TFRS 9 uyarınca ticari amaçla elde tutulan tanımını karşılayan bazı finansal yükümlülüklere örnek olarak bankalardaki borçlu cari hesaplar, uzun vadeli finansal yükümlülüklerin kısa vadeli kısımları, ödenecek temettüler, gelir üzerinden alınan vergiler ve ticari olmayan diğer borçlar verilebilir. Uzun vadede finansman sağlayan (diğer bir ifadeyle işletmenin normal faaliyet döngüsünde kullanılan işletme sermayesinin bir parçası olmayan) ve raporlama döneminden sonraki on iki ay içerisinde ödenmeyecek olan finansal yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülüklerdir ve bu yükümlülükler 74 ve 75 inci paragraf hükümlerine tabidir.”

ç) 82 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“82. Kâr veya zarar bölümünde ya da kâr veya zarar tablosunda, diğer TFRS’lerin sunumunu zorunlu kıldığı kalemlere ek olarak döneme ait aşağıdakilere ilişkin tutarları gösteren kalemlere yer verilir:

(a) Hasılat, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz geliri ayrı olarak sunulacak şekilde,

(aa) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılmasından kaynaklanan kazanç ve kayıplar,

(b) Finansman maliyetleri,

(ba) Değer düşüklüğü zararları (TFRS 9’un 5.5 inci bölümü uyarınca belirlenmiş değer düşüklüğü kazanç veya kaybının iptali dâhil),

(c) Özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen, iştirak ve iş ortaklıklarının kâr veya zarar payları,

(ca) İtfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması sonucunda, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlanması durumunda, finansal varlığın önceki itfa edilmiş maliyeti ile yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki kazanç veya kayıplar (TFRS 9'da tanımlandığı gibi),

(cb) Gerçeğe uygun değer değişimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak ölçülen bir finansal varlığın yeniden sınıflandırılması sonucunda, gerçeğe uygun değer değişimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlanması durumunda, daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılmış olan ve kâr veya zararda yeniden sınıflandırılan toplam kazanç veya kayıplar,

(d) Vergi gideri,

(e) [Silinmiştir],

(ea) Durdurulan faaliyetlerin toplamına ait tek bir tutar (bakınız: TFRS 5),

(f) – (i) [Silinmiştir].”

d) 93 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“93. Diğer TFRS’ler daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılmış olan tutarların kâr veya zararda yeniden sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını ve bu tutarlar kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacaksa bu sınıflandırmanın ne zaman yapılacağını belirler. Bu tür yeniden sınıflandırmalar bu Standartta yeniden sınıflandırma düzeltmeleri olarak ifade edilir. Bir yeniden sınıflandırma düzeltmesi, bu düzeltmenin kâr veya zarar olarak sınıflandırıldığı dönemde, diğer kapsamlı gelirin ilgili bileşenine dâhil edilir. Daha önce diğer kapsamlı gelire yansıtılmış olan tutarlar, cari veya önceki dönemlerdeki gerçekleşmemiş kazançlar olabilir. Söz konusu gerçekleşmemiş kazançların, gerçekleşmesi sonucu kâr veya zararda yeniden sınıflandırıldığı dönemde, diğer kapsamlı gelirden indirilmesi gerekir. Bu şekilde söz konusu kazançlar toplam kapsamlı gelirin belirlenmesinde iki defa dikkate alınmamış olur.”

e) 95 ve 96 ncı paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“95. Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri örneğin, yurtdışındaki bir işletmenin elden çıkarılmasından (bakınız: TMS 21) ve bazı tahmini nakit akışlarına ilişkin korunma işleminin kâr veya zararı etkilemesinden kaynaklanır (bakınız: TFRS 9'un nakit akış değişkenliğinden korunma işlemi ile ilgili 6.5.11(d) paragrafı).

96. Yeniden sınıflandırma düzeltmeleri, TMS 16 veya TMS 38’e göre finansal tablolara alınan yeniden değerleme değer artışlarındaki değişimlerden veya TMS 19 uyarınca finansal tablolara alınan tanımlanmış fayda planlarının yeniden ölçülmesinden kaynaklanmaz. Bu unsurlar diğer kapsamlı gelire yansıtılır ve takip eden dönemlerde kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmaz. Yeniden değerleme değer artışındaki değişimler, varlık kullanıldıkça ya da finansal tablo dışı bırakıldığında sonraki dönemlerde dağıtılmamış kârlara aktarılabilir (bakınız: TMS 16 ve TMS 38). TFRS 9’a göre yeniden sınıflandırma düzeltmeleri, bir nakit akış değişkenliğinden korunma işleminin ya da opsiyonunzaman değerinin (veya bir forward sözleşmesindeki forward unsurunun ya da bir finansal aracın döviz bazlı farkının) muhasebeleştirilmesinin, sırasıyla nakit akış değişkenliğinden korunma fonundan ya da özkaynağın ayrı bir bileşeninden çıkarılan ve doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün ilk maliyetine ya da defter değerine dâhil edilen tutarlara neden olması durumunda ortaya çıkmaz.”

f) 106 ncı paragrafının (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(c) [Silinmiştir],

(d) Aşağıdakilerden kaynaklanan değişiklikler (asgari olarak) ayrı olarak açıklanmak suretiyle, her bir özkaynakbileşeninin dönem başı ve dönem sonundaki defter değeri arasındaki mutabakat:

(i) Kâr veya zarar,

(ii) Diğer kapsamlı gelir ve

(iii) Ortakların yaptığı katkılar ve ortaklara yapılan dağıtımlar ile kontrolün kaybına neden olmayacak şekilde bağlı ortaklıktaki ortaklık paylarında meydana gelen değişiklikler ayrı olarak gösterilmek suretiyle, işletmenin ortaklarıyla gerçekleştirdiği ve ortakların ortaklık sıfatıyla taraf olduğu işlemler.”

g) 123 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“123. İşletmenin muhasebe politikalarının uygulanmasında yönetim, tahminleri içeren yargılardan ayrı olarak, finansal tablolara alınan tutarları önemli ölçüde etkileyen çeşitli yargılarda bulunur. Örneğin, yönetim aşağıdakileri belirlerken yargıda bulunur:

(a) [Silinmiştir],

(b) Finansal varlıklara ve kiralamaya konu varlıklara sahip olmaktan kaynaklanan önemli risk ve getirilerin hemen hemen tamamının diğer işletmelere ne zaman devredildiği,

(c) Belirli mal satışlarının özü itibarıyla bir finansman anlaşması olup olmadığı ve bu nedenle hasılat doğurup doğurmadığı ve

(d) Bir finansal varlığın sözleşme şartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine ilişkin faiz ödemelerini içeren nakit akışlarına yol açıp açmadığı.”

ğ) 139E paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139E. [Silinmiştir].”

h) 139F paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 139G paragrafı eklenmiştir.

“139G. [Silinmiştir].”

ı) 139M paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139M. [Silinmiştir].”

i) 139O paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139O. TFRS 9 (2017 Sürümü), 7, 68, 71, 82, 93, 95, 96, 106 ve 123'üncü paragrafları değiştirmiş ve 139E, 139G ve 139M paragraflarını silmiştir. TFRS 9 uygulandığında bu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017