Son Dakika

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 93)

GERÇEĞE UYGUN DEĞER ÖLÇÜMÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL

RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 13) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 5)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 93)

 

Resmi Gazete Sayısı

30275 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

19.12.2017

 

MADDE 1 – 30/12/2012 tarih ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)’in Ek 1’inde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 13 (TFRS 13) Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının;

a) 52 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“52 48’inci paragrafta yer verilen istisna, sadece TFRS 9 Finansal Araçlar (veya TFRS 9 henüz uygulanmaya başlanmamışsa,  TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme) kapsamındaki finansal varlıklara, finansal yükümlülüklere ve diğer sözleşmelere uygulanır. 48-51 ve 53-56 paragraflarında finansal varlıklara ve finansal yükümlülüklere yapılan atıflar, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum’daki finansal varlık veya finansal yükümlülük tanımlarını karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın, TFRS 9 (veya TFRS 9 henüz uygulanmaya başlanmamışsa TMS 39) kapsamına giren ve TFRS 9 uyarınca muhasebeleştirilen tüm sözleşmeleri kapsar.”

b) C4 paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki C5 paragrafı eklenmiştir.

“C5 TFRS 9 (2017 Sürümü), 52’nci paragrafı değiştirmiştir. TFRS 9 uygulandığında bu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

20-12-2017