Son Dakika

Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 59)

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA

STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 30’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 59)

 

Resmi Gazete Sayısı

30272 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

16.12.2017

 

MADDE 1 – 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri” Standardının

a) 4 üncü paragrafının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) Üretici, aracı veya perakendeci tarafından doğrudan ihraç edilen ürün sertifikaları (bakınız: TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ile TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standartları).

(b) İşverenin çalışanlara sağlanan faydalar kapsamındaki varlık ve borçları (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar ve TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler) ile tanımlanmış fayda emeklilik planlarında ifade edilmiş emeklilik fayda yükümlülükleri (bakınız: TMS 26 Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama).

(c) Finansal olmayan bir kalemin kullanım hakkı veya gelecekteki kullanım koşuluna bağlı olan, sözleşmeye dayalı hak veya yükümlülükler (örneğin bazı lisans ücretleri, telif hakları, koşullu kira ödemeleri ve benzer kalemler) ile bir finansal kiralama işleminde yer alan, kiracının garanti edilen kalıntı değeri (bakınız: TMS 17 Kiralama İşlemleri, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar),”

b) 41E paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 41F ve 41G paragrafları eklenmiştir.

“41F. “ – ”

41G. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 4(a) ve (c), B7, B18(h), B21 paragraflarını değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

c) Ek B’sinde yer alan B7 paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) TFRS 15 uygulansaydı, servis sağlayıcısı (diğer belirli kriterlere tabi) hizmet müşteriye sunulduğunda (veya sunuldukça) hasılatı finansal tablolara alacaktı. Servis sağlayıcısının (i) 14’üncü paragraf tarafından yasaklanan uygulamaları öngörmedikçe, bu sözleşmelere ilişkin mevcut muhasebe politikalarını sürdürmesine ve (ii) 22-30’uncu paragraflarda izin verildiği sürece muhasebe politikalarını geliştirmesine izin veren söz konusu yaklaşım, aynı zamanda bu TFRS’ye göre kabul edilebilir.”

ç) Ek B’sinde yer alan B18 paragrafının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(h) Ürün garantileri. Üretici, satıcı veya perakendeci tarafından satılmış ürünlere ilişkin başka bir tarafça ihraç edilen ürün garantileri bu TFRS kapsamındadır. Bununla birlikte, üretici, satıcı veya perakendeci tarafından doğrudan ihraç edilen ürün garantileri bu TFRS kapsamı dışındadır, çünkü bunlar TFRS 15 ve TMS 37 Standartları kapsamına girmektedir.”

d) Ek B’sinde yer alan B21 paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B21. B19 paragrafında tanımlanan sözleşmelerin finansal varlık veya finansal yükümlülük yaratmaması durumunda, TFRS 15 uygulanır. TFRS 15’e göre, işletme taahhüt edilen bir mal veya hizmeti müşterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde (veya getirdikçe) hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerindenhasılatı finansal tablolarına yansıtır.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

16-12-2017