Son Dakika

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 62)

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE

STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 66’DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 62)

 

Resmi Gazete Sayısı

30272 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

16.12.2017

 

MADDE 1 – 13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 66’nın Ek 1’inde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardının;

a) 34 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“34 TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat, işletmenin müşterilerine taahhüt ettiği mal ve hizmetlerin devri karşılığında hak kazanmayı beklediği bedeli yansıtan bir tutar üzerinden ölçülür. Örneğin finansal tablolara alınan hasılat tutarı, ticari iskontoları ve işletmenin yaptığı miktar indirimlerini yansıtır. İşletme, olağan faaliyetlerinin arasında, hasılat yaratmayan ancak hasılat yaratan ana faaliyetlerle ilintili ortaya çıkan diğer işlemleri de gerçekleştirir. Sunuluş işlemin veya diğer olayın özünü yansıtıyorsa işlemle ilgili gelir ve giderler birbirleriyle mahsup edilerek, bu işlemlerin sonuçları finansal tablolarda sunulur. Örneğin;

(a) İşletme, yatırımlar ve faaliyetlerde kullanılan varlıkları da dâhil duran varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kazanç ya da kayıpları, elden çıkarmayla sağlanan tutardan varlığın net defter değeri ve ilgili satış giderlerini düşerek sunar ve

(b) TMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar’a göre muhasebeleştirilen karşılıklarla ilgili olarak yapılan ve üçüncü taraflarla yapılmış olan sözleşmeye (örneğin, tedarikçiyle yapılan garanti sözleşmesi) dayanarak, tazmin edilen bir ödemeyi alınan tazminatla mahsup edebilir.” 

b) 139N paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“139N TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 34’üncü paragrafı değiştirmiştir. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklik de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

16-12-2017