Son Dakika

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 63)

STOKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 2) HAKKINDA

TEBLİĞ (SIRA NO: 3)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 63)

 

Resmi Gazete Sayısı

30272 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

16.12.2017

 

MADDE 1 – 15/1/2005 tarihli ve 25701 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 3)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı TMS 2 Stoklar” Standardının;

a) 2 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) [Silinmiştir]”

b) 8 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“8. Satın alınan ve tekrar satılmak üzere elde tutulan mallar (örneğin perakendeci tarafından satın alınan ve tekrar satılmak üzere elde tutulan ticari mallar, tekrar satılmak üzere elde tutulan arsa ve diğer gayrimenkuller) stok olarak nitelendirilir. Ayrıca, işletme tarafından üretilmiş olan veya üretim sürecinde olan mallar ile üretim sürecinde kullanılmak üzere bekletilen hammadde ve malzemeler de stok niteliğindedir. Müşteriyle yapılan bir sözleşmenin ifasında katlanılan ve stok (veya başka bir Standart kapsamında bir varlık) oluşumuna neden olmayan maliyetler, TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat uyarınca muhasebeleştirilir.”

c) 29 uncu paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“29. Stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesi genellikle, her bir kalem için ayrı ayrı gerçekleştirilir. Ancak bazı durumlarda, benzer veya ilişkili kalemleri gruplandırmak uygun olabilir. Bu durum, aynı üretim hattında üretilen benzer amaçlara veya nihai kullanıma sahip stok kalemlerinin aynı coğrafi bölgede üretilmesi ve pazarlanması durumunda ve bu stokların değerlemesinin, aynı üretim hattındaki diğer ürünlerden ayrı olarak yapılamaması durumunda ortaya çıkabilir. Bir stok sınıfı için topluca (örneğin mamullerin tümü için veya belirli faaliyet bölümlerindeki tüm stoklar için) net gerçekleşebilir değere indirgeme yapılması uygun değildir.”

ç) 37 nci paragraf aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“37. Farklı stok sınıflarında yer alan stokların defter değeri ile bu varlıklarda gerçekleşen değişimin boyutu hakkındaki bilgiler, finansal tablo kullanıcıları açısından faydalıdır. Stoklara ilişkin yaygın sınıflandırma; ticari mal, üretim malzemeleri, hammadde, yarı mamuller ve mamuller şeklindedir.”

d) 40C paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 40D ve 40E paragrafları eklenmiştir.

“40D. “-”

40E. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 2, 8, 29 ve 37 nci paragrafları değiştirmiş ve 19’uncu paragraf yürürlükten kaldırılmıştır. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

16-12-2017