Son Dakika

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’de Değişiklik Yapılmasına (Sıra No: 69)

KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLARA İLİŞKİN

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 37) HAKKINDA TEBLİĞ

SIRA NO: 20’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 69)

 

Resmi Gazete Sayısı

30272 (Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi

16.12.2017

 

MADDE 1 – 15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”  Standardının;

a) 5 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5. Bir işletme, belirli türden bir karşılık, koşullu borç veya koşullu varlık için başka bir Standartta hüküm bulunması durumunda, bu Standart yerine ilgili Standardı uygular. Örneğin, bazı karşılık türleri aşağıda yer alan Standartlarda ele alınmıştır:

(a) [Silinmiştir],

(b) Gelir vergileri (bakınız: TMS 12 Gelir Vergileri),

(c) Kiralamalar (bakınız: TMS 17 Kiralama İşlemleri). Fakat TMS 17, ekonomik açıdan dezavantajlı faaliyet kiralamaları için özel şartlar içermediğinden, ilgili türden işlemlere bu Standart hükümleri uygulanır.

(d) Çalışanlara sağlanan faydalar (bakınız: TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar),

(e) Sigorta sözleşmeleri (bakınız: TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri). Ancak, bu Standart, sigortacının, TFRS 4 kapsamındaki sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan sözleşmeye bağlı yükümlülükleri ve hakları dışında kalan karşılık, koşullu borç ve koşullu varlıklarına uygulanır,

(f) Bir işletme birleşmesinde edinen işletmenin koşullu bedeli (bakınız: TFRS 3 İşletme Birleşmeleri) ve

(g) Müşteri sözleşmelerinden hasılat (bakınız: TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat). Bununla birlikte, TFRS 15’te ekonomik açıdan dezavantajlı olan ya da dezavantajlı hale gelen müşteri sözleşmelerine ilişkin özel hükümler yer almadığından, bu tür durumlara bu Standart uygulanır.”

b) 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“6. [Silinmiştir]”

c) 99 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 100 üncü paragraf eklenmiştir.

“100. TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, 5’inci paragrafı değiştirmiş ve 6’ncı paragrafı yürürlükten kaldırmıştır. TFRS 15 uygulandığında söz konusu değişiklikler de uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

16-12-2017