Son Dakika

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra:3) Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3)
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar
ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin “Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi” başlıklı 4 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin Geçici 2 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğe Geçici 3 üncü maddeden sonra gelmek üzere başlığıyla
birlikte aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Uygulamaya geçişin yaygınlaştırılması kapsamında; Kırşehir
ilindeki mükellefler/işverenler için 1/6/2017 tarihinden itibaren başlamış olan bu Tebliğin
uygulanmasına Amasya, Bartın ve Çankırı illeri merkez ve ilçelerinde bulunan
mükellefler/işverenler (281 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen bankalar
hariç) için 1/1/2018 tarihinden itibaren başlanacaktır.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren mükelleflerce/işverenlerce Amasya, Bartın, Çankırı ve
Kırşehir illeri dışındaki başka bir ilde istihdam edilmekle birlikte ücret ödemeleri veya
tahakkuku bu illerde yapılan çalışanların ücret ödemeleri üzerinden tevkif edilen vergiler ile
sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerindeki yetkili vergi dairelerine
elektronik ortamda gönderilecektir.
(3) Amasya, Bartın, Çankırı veya Kırşehir illerinde istihdam edilmekle birlikte ücret
ödemesi veya tahakkuku bu iller dışında bir ilde yapılan çalışanların ücret ödemeleri
üzerinden tevkif edilen vergilere ait muhtasar beyanname, ücret ödemesi veya tahakkukun
yapıldığı yer vergi dairesine verilecektir. Ayrıca bu sigortalılara ait aylık prim ve hizmet
belgeleri ise elektronik ortamda (e-bildirge) Kuruma verilmeye devam edilecektir.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin “Yürürlük” başlıklı 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve (c) bendinden sonra gelmek üzere (d) bendi eklenmiştir.
“c) Geçici 4 üncü maddesi 1/1/2018 tarihinde,
d) Diğer maddeleri 1/7/2018 tarihinde”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı müştereken yürütür.

14-12-2017